Tefsir Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı (Test)

………… ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2020/2021 ÖĞRETİM YILI AÇIK LİSE 1. DÖNEM 2. TEFSİR YAZILISI

 Adı Soyadı:…………………………………….

1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın indirildiği ortamdan değildir.
a-Sabiilik b-Haniflik
c- Mecusilik d-İçki ve kumarın yaygın olması

2-“Derken Zekeriyya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı.(konuşmak istedi konuşamadı)ve onlara sabah akşam Allahı tesbih edin diye işaret etti.”(Meryem 11) ayetinde vahiy hangi anlamda kullanılmıştır.
a-Mesaj b-İma ve işaret
c-ilham d-elçi gönderme

3-İlk vahiy nerede ve ne zaman inmiştir.
a-Mekke de 610 yılında b-610 yılında Hıra mağarasında
c-Medine de Hıra Nur dağında d-Kabe de Nur dağında

4-İlk defa Kuran ı toplama düşüncesi nasıl oluşmuştur.
a-632 de Yermuk savaşında
b-633 de yemame savaşında hafız sahabelerin şehit olmasıyla
c-Hz. Muhammed in vefatı ve Kuranın kaybolmasıyla
d-Hz Ebu Bekir in düşüncesiyle

5-Çoğaltılan Kuranlar aşağıdaki şehirlerden hangisine gönderilmemiştir?
a-Basra b- Bahreyn
c-Ürdün d-Yemen

6-Ebu Esved ed Düeli ye ilk hareke görevi teklif eden Irak valisi kimdir.
a-Haccac b. Yusuf b-Nasır b. Asım
c-Ziyad b. Sümeyye d. Yahya b. Ya’ser

7-Kur’anın isimlerinden “her şeyi açıklayan” anlamına gelen ismi hangisidir.
a-El Kelam b-El Beyan
c-El Furkan d-Ez Zikr

8-Aşağıdakilerden hangisi mealde görülen farklılıklardan değildir.
a-Alimlerin farklı mezheplerden olmaları
b-Ayetlerin anlam zenginliğinin olması
c-Çevirmenin farklı sosyal ve kültürel yapıda olması
d-İnsanların alıgılama düzeyinin farklı olması.

9-Kur’an ayetlerinin tefsirinde ayetin indiği zaman ve mekan bağlamını doğru bir şekilde belirlemesi hangi ilimle ilişkili olduğunu gösterir.
a-Kelam b-İslam tarihi
c- Fıkıh d- Antropoloji

10-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin tefsir şeklidir.
a-Doğrudan tefsir b- Soru üzerine tefsir
c-Kendisi sorup kendisinin cevap vermesi d-Hepsi

11-Tefsirde Kufe ekolünün kurucusu kimdir.
a-Hz.Ali b.Hz. Ömer
c-Abdullah b. Abbas d-Abdullah b.Mesud

12-Tercümanül Kur’an lakabıyle anılan sahabe kimdir.
a-Abdullah b. Abbas b-Abdullah b.Mesud
c-Ubey b. Kaab d- Ali b. Ebi Talip

13-Kur’anı baştan sona tefsir eden Mukatil b. Süleyman ın yazdığı ilk yazılı tefsirin adı nedir.
a-Kitabül Kur’an b-Kitabütt-Tefsiril Kebir
c-Tefsir risalesi d-Ahkamül Kur’an

14- Aşağıdakilerden hangisi Tefsirin kaynaklarından biri değildir.
a-Ku’ran b-Hadis
c- Sahabe ve tabiin sözü d- İsrailiyat

15- Celalattin es Suyutinin Ed-dürrül Mensur isimli tefsiri hangi tefsir grubuna girer.
a-Dirayet b- Tasvvufi
c-Rivayet d- Kelami

 

 

16-Anlaşılması zor olan ve yabancı kökenli kelimelerin anlamlarını araştıran çalışmalara ne denir.
a-Dirayet tefsiri b-Dil bilimsel tefsir
c-Rivayet tefsiri d-Garibül Kur’an

17-Aşağıdaki Eser- Yazar eşleşmesinden hangisi yanlıştır.
a-Zemahşeri-El-keşşaf b-Razi-Garibül Kur’an
c-El-ferra Meanil Kur’an d-İ.Hakkı Bursevi Ruhul beyan

18-Ahkamul Kur’an diye isimlendirilen tefsirler hangi tefsir çeşidine girer.
a-Fıkhi b-Tasavvufi
c-Rivayet d-Kelami

19-Rey-Basra –Kufe –Medine –Suriye Mısırı dolaşıp dersler veren Camiül Beyan an Te’viliayil Kuran adlı eserin yazarı kimdir.
a-Zemahşeri b- Razi
c- Maturidi d-Taberi

20-Ebu Mansur Maturidi nin en önemli eseri hangisidir.
a-El Fıkhül Ekber b-Makalat
c-Kitabüt-tevhid d-Kitabüt-tefsir

21-Beydavi tefsirinin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir.
a-Rivayet b-Dirayet
c-Sahabe d-Dil bilimsel
22-Kureyş suresinde geçen لِايلَافِ ne demektir.
a-İbadet etmek b-Yetim hakkı
c-Kolaylaştırma d-Yaz ve kış yolculuğu
23 اَلَّذينَ هُمْ يُرَاؤنَ ne demektir.
a-Onlar gösteriş yapanlardır b-Vay o namaz kılanların haline
c-Yoksulu doyurmaz d-Yaz ve kış yolculuğu

24-“Böylece (Allah) onları yenilmiş ekine çevirdi”. Mealinin Arapça karşılığı nedir.
a-رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْف b-تَرْميهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجّيل
c- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ d- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَاْكُولٍ
25-Kevser suresindeki الْاَبْتَر hangi anlama gelir.
a-Mirascı bırakmadan ölen kimse b-Hayra mani olan
c-Namazlarında riya eden d-Miras yiyen

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir