5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Günlük Planları

2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 N KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2021 / 2022 Din Kültürü Günlük (Ders) Planlarını İndirmek için Buraya TIKLAYIN

2019 / 2020 Günlük planı dosya (word) olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 1-2. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Tanışma Etkinliği – Müfredat Tanıtımı

         Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

Süre: 2 + 2 ders saati

Kazanım: 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.

Yöntem ve Teknikler: Sınıflandırma, karşılaştırma, beyin fırtınası, tartışma, örnek verme, soru-cevap.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama, eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik, sorumluluk, duyarlık ve doğruluk.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, sözlük, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Tanışma etkinliği ve müfredat tanıtımı yapılır. “Bir sınıfta aynı anda iki öğretmen, bir okulda iki müdür olsa ne gibi olumsuzluklar yaşanabilirdi?” sorusu yöneltilerek öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden metni okumaları ve önemli gördükleri cümlelerin altlarını çizmeleri istenir. Sonra bu ifadeleri neden önemli gördükleri sorgulanır. Aşağıdaki sorularla konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.
 1. Bir şey kendi kendine var olabilir mi? Niçin?
 2. Evrendeki düzene verilecek örnekler hangileridir?
 • Konuyla ilgili aşağıda verilen anahtar sözcükler tahtaya yansıtılır. Aşağıdaki sorular yöneltilerek bu sözcükler ve konu hakkında öğrencilerin düşünmeleri sağlanır.

Yaratma – Evren – Denge – İlahî düzen – Ölçü – Uyum – Tevhit

 1. Yer çekimi olmasaydı ne olurdu?
 2. Dünya’mız daha yavaş dönseydi ne olurdu?
 • Evrendeki düzenle ilgili örnek bir video izletilerek konu üzerinde konuşulur.
 • Bakara suresinin 164. Ayetleri tahtaya yansıtılır. Ardından aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir.
 1. Ayette evrendeki düzenle ilgili hangi örnekler verilmiştir?
 2. Ayete göre evrendeki düzen neyi kanıtlar?
 • “Birsin Allah’ım” şarkı videosu öğrencilere izletilerek Allah’ın varlığı ve birliği konusu öğrencilerin müzik yoluyla öğrenmeleri sağlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabb’i Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.” (Enbiya, 22-23) ayetleri öğrencilere yorumlatılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden, Allah’ın sıfatlarını araştırarak gelmeleri istenir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 3. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Allah (c.c.) Yaradandır

Süre: İki ders saati

Kazanım: 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.

Yöntem ve Teknikler: Beyin fırtınası, tartışma, örnek verme, açıklama.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama.

Kazandırılacak Değerler: Doğruluk, güvenilirlik ve sorumluluk.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, sözlük, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Yaratmak denilince ne anlıyorsunuz?” sorusu yöneltilerek öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden aşağıdaki anahtar sözcükleri cümlede kullanmaları istenerek onların konuya katılımları sağlanır.

Yaratma – Tekvin – Üretme – Ölçü – Evren

 • “Kuşların Dansı” isimli video öğrencilere izletilerek evrende var olan düzene örnek verilir.
 • Metin öğrencilere okutulur. Aşağıdaki sorular yöneltilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.
 1. Sizce evren ve evrendeki varlıklar nasıl meydana gelmiştir?
 2. “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” ayetinde neden “biz” kelimesi kullanılmıştır?
 • Öğrencilerin derse hazırlık olarak yaptığı çalışma dikkate alınarak “Allah’ın Sıfatları” üzerinde durulur.
 • “Allah’ın Sıfatları” ilahi videosu öğrencilere izletilerek konunun müzik yoluyla öğrenmeleri sağlanır.
 • Vâkıa suresi, 63-72. Ayetler tahtaya yansıtılır. “Ayetlerde Yüce Allah’ın bize yönelttiği sorulara nasıl cevaplar verebiliriz?” sorusu öğrencilere yöneltilir.
 • TRT Diyanet’te yayınlanan “el-Halik” ile ilgili video izletilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Nur, 45) Ayeti bize hangi mesajları vermektedir? Sorusu yöneltilerek ders değerlendirmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden Allah’ın “Rahman ve Rahim” isimlerinin anlamını bularak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 4. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Allah (c.c.) Rahman ve Rahîm’dir

Süre: İki ders saati

Kazanım: 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, soru-cevap, sonuç çıkarma.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama.

Kazandırılacak Değerler: Doğruluk, güvenilirlik ve sorumluluk.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, sözlük, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Yağmura “Rahmet” denilmesinin sebebi sizce nedir?” Soruları yöneltilerek öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Metnin her paragrafı bir öğrenciye okutulur. İlgili yerlerde okumaya ara verip öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilerek onların konuyu kavramaları sağlanır.
 1. Esmâ-i Hüsnâ nedir? Örnekler veriniz.
 2. Rahman ve Rahim ne demektir?
 • Rahman ve Rahim isimlerinin tanımı yapılır. Ardından TRT Diyanet’te yayınlanan “Rahman” ve “Rahîm” ile ilgili videolar izletilir.
 • Kur’an’da Rahman ve Rahîm ile ilgili geçen ayetler tahtaya yansıtılır. Öğrencilerden ayetlerde verilmek istenen mesajlar üzerinde konuşmaları istenir.
 • Besmelede Rahman ve Rahim isimlerinin geçtiği vurgulanarak besmelenin önemi üzerinde durulur. Ardından “Bismillah” ilahisi öğrencilere dinletilir.
 • Allah’ın (c.c.) Rahman ve Rahîm isimlerinin hayata yansımalarına örnekler verilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.
 • Peygamberin, savaş meydanında çocuğunu arayan annenin hikayesi anlatılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerden Allah’ın Rahman ve Rahîm isimlerinin hayata yansımalarına örnekler verilmesi istenerek ders değerlendirmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden, Allah’ın sıfatlarını araştırarak gelmeleri istenir.

 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 5. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Allah (c.c.) Görür ve İşitir & Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.  5.1.5. Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.

* Kültürümüzden Allah (c.c.) sevgisiyle ilgili örneklere de yer verilir.

Yöntem ve Teknikler: Açıklama, örnek verme, karşılaştırma, soru-cevap, sonuç çıkarma.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik, güvenilirlik, sorumluluk.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, sözlük, görsel ve yazılı materyal, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“…Rabb’im yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Enbiyâ suresi, 4. Ayet)

“Bu ayetin vermek istediği mesaj nedir?” sorusu sorularak derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Aşağıdaki anahtar sözcükler tahtaya yazılır/yansıtılır. Öğrencilerin bunlar üzerinde düşünmeleri sağlanır. Ardından öğretmen tarafından gerekli açıklamalar yapılır.

Sıfat – Hayat – İlim – Semi – Basar

 • Öğrencilerden “Allah (c.c.) Görür ve İşitir” konusunu sessizce okumaları ve önemli gördükleri cümlelerin altlarını çizmeleri istenir. Sonra bu ifadeleri neden önemli gördükleri sorgulanır.
 • Öğrencilerin Allah’ın her şeyi bilmesinin kişinin davranmışları üzerinde nasıl bir etki uyandıracağı ile ilgili olarak düşüncelerini ifade etmeleri istenir.
 • “Hz. Ömer ve Süte Su Katan Kadın” hikayesi anlatılarak veya dinletilerek üzerinde konuşulur.
 • EBA’da yayınlanan “Dürüstlük ve Güven” isimli video izletilir.
 • “Allah her şeye kâdirdir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Sorusu ile yeni konuya geçilir. “Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter” konusu öğrencilere paragraf paragraf okutulur ve gerekli açıklamalar yapılır.
 • Kültürümüzden Allah (c.c.) sevgisiyle ilgili örneklere yer verilir.
 • “Varsın Allah’ım Teksin Allah’ım” ilahi videosu öğrencilere izletilerek Allah’ın her şeye kadir olduğu müzik yoluyla kavratılması sağlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Allah’ın (c.c.) her şeyi bildiğine, gördüğüne ve işittiğine inanan bir insan, nelere dikkat eder ve nasıl yaşar?” sorusu yöneltilerek ders değerlendirmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden Kur’an’da yer alan peygamber dualarından 7 tanesini bularak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 6. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.1.6. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.

* Bireyin hangi durumlarda ve nasıl dua etmesi gerektiğine değinilir.  * Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamber dualarına, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaptığı dualara ve kültürümüzdeki dua örneklerine yer verilir.

* “Nehcü’l-Belâğa”dan ve dilimize yerleşen kalıplaşmış dua cümlelerinden örnekler verilmeye özen gösterilir. * Öğrencilerin kendi cümleleri ile yazılı ve/veya sözlü olarak dua örnekleri oluşturmalarına yönelik etkinliklere yer verilir.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru-cevap, analiz, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama.

Kazandırılacak Değerler: Alçakgönüllülük, bağışlama, duyarlılık, hoşgörü, merhamet, samimiyet, şükür.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Hadislerle İslam, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Dua kavramının anlamı ile ilgili neler biliyorsunuz?” sorusu sorularak derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Konu bir öğrenciye okutulur. Metinde anlamadıkları cümlelerin altı çizdirilir. Öğrencilerden her paragraftan anladıklarını kısa cümlelerle yazmaları istenir. Konuda geçen ayetlerin ana fikirleri üzerinde konuşulur. Ayetlerden ilkeler çıkarmaları söylenir.
 • Duanın anlamı ve önemi ile ilgili bir kavram haritası oluşturulur.
 • Duanın niçin ve nasıl yapılacağı üzerinde durulur.
 • Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamber dualarından, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaptığı dualardan ve kültürümüzdeki dualardan örnekler verilir.
 • “Nehcü’l-Belâğa”dan ve dilimize yerleşen kalıplaşmış dua cümlelerinden örnekler verilir.
 • Öğrencilerin kendi cümleleri ile yazılı ve/veya sözlü olarak dua örnekleri oluşturmaları istenir.
 • Öğrencilere örnek bir yemek duası yazdırılarak öğrenmeleri sağlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Niçin ve nasıl dua edilir?” sorusu ile dersin değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden Hz. İbrahim’in örnek ahlakı ile ilgili bir araştırma yaparak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 7. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.1.7. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.

* Kazanım, Enbiyâ suresi çerçevesinde ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Beyin fırtınası ve sonuç çıkarma.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik, mantıklı düşünebilme.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Peygamberler Tarihi, görsel materyal, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Hz. İbrahim ismi size neler çağrıştırıyor?” sorusu sorularak derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden metni paylaşarak okumaları istenir. Okudukları metinde anlamını bilmedikleri kelimelerin altını çizmeleri istenir. Öğretmen de metinden seçtiği bazı kelimeleri tahtaya yazar. Öğrencilerin bilmedikleri kelimelerin anlamlarını öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.
 1. Hz. İbrahim’in yaşadığı dönemde insanlar neye inanıyorlardı?
 2. Hz. İbrahim, babasının durumuna niçin üzülüyordu?
 3. Hz. İbrahim, babasını ikna etmek için nasıl bir yol izlemiştir?
 4. Nemrut cevap verememesine rağmen niçin Allah’a inanmamış olabilir?
 • “İbrahim, gerçekten hoşgörülü, yumuşak kalpli ve kendini Allah’a adamış bir kimse idi.”(Hûd suresi, 75. ayet.) ayeti de verilerek Hz. İbrahim’in kişiliği hakkında öğrencilerin bilgilenmeleri sağlanır.
 • Enbiya suresindeki ilgili ayetler tahtaya yansıtılarak öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmaları sağlanır.
 • TRT Avaz’da yayınlanan “Hz. İbrahim Allah’ı Arıyor” videosu öğrencilere izletilerek kıssadan dersler çıkarmaları istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilere KISSADAN ANLADIKLARIMIZ etkinliği yaptırılır. Bu etkinlikle öğrencilerin kıssayı anlamaları ve anladıklarını yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanır. Böylece dersin değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse İhlâs suresinin okunuşunu ve anlamını deftere yazması istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 8. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.1.8. İhlâs suresini okur, anlamını söyler.

Yöntem ve Teknikler: Ezber, anlatım.

Temel Beceriler: Mesaj algılama, yorumlama.

Kazandırılacak Değerler: Güven, estetik.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, görsel materyaller.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden İhlâs suresini ezbere bilip bilmedikleri, eğer biliyorlarsa ne zaman ve ne amaçla okuduklarını ifade etmeleri istenir. Böylece öğrencilerin konuya hazır olmaları sağlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • İhlâs suresi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılır.
 • İhlâs suresinin okunuşu örnek bir okuyuş dinletilir.
 • Sınıfla birlikte 3 kere İhlâs suresi koro halinde okunur.
 • İhlâs suresinin anlamı seslice okutulur.
 • Öğrencilerden İhlâs suresinden temel ilkeler çıkarmaları ve bunları listelemeleri istenir. Bu etkinlikle öğrencilerin İhlâs suresinde verilen mesajları kavramaları amaçlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Bardaktan Kule Oyunu oynatılır. İhlâs Suresi’ni kelime kelime ayırarak renkli fon kartonlarına yazılır ve bardaklara yapıştırılır. Sınıf üç gruba ayrılır. Her gruptan iki öğrenci sırayla tahtaya çıkarak 1 dakika içinde bardakları yan yana/üst üste getirerek kule şeklinde, sureyi doğru bir şekilde tamamlamaya çalışmaları istenir. Bardakları doğru bir şekilde kule yapan her ikili, grubuna 10 puan kazandırır.  Oyun sonunda en çok puan alan grup, oyunu kazanır. (Mine TAŞDEMİR)

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden ünitenin sonundaki açık uçlu soruları cevaplayarak gelmeleri istenir.

 

 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 9. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Ünitemizi Değerlendirelim & 1. Dönem 1. Yazılı Sınav

Süre: İki ders saati.

Kazanım: Ünitenin tüm kazanımları.

Yöntem ve Teknikler: Problem çözme, araştırma ve karşılaştırma.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik ve saygı.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere soruları cevaplandırırken birbirlerinin haklarına saygılı davranmaları hatırlatılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

Kitaptaki sorular yönergeye uygun olarak yaptırılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerle birlikte soruların cevapları kontrol edilerek ders değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere bir sonraki ünitenin hazırlık çalışmalarını yaparak gelmeleri hatırlatılır.

 

..……………………………                                                                                                                                               ………………………

DKAB Öğretmeni                                                                                      Okul Müdürü

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 10. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

Konu: Ramazan Orucu ve Önemi

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.2.1. Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.                                                                                                                                                                                                                * Ramazan ayının aynı zamanda bir Kur’an ayı olduğuna vurgu yapılır ve Kadir Gecesinin önemine değinilir.                                                                                                                                                                                                  * Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlara da değinilir.                                                                                                                                                                                         * Farz, vacip, sünnet ve müstehap kavramlarına seviye göz önünde bulundurularak kısaca değinilir.    Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru – cevap, karşılaştırma, örnek verme, öğrendiklerini listeleme.

Temel Beceriler: Araştırma, iletişim ve empati, sosyal katılım, Kur’an mealini kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve sorumluluktur.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Diyanet İlmihali 1, görsel materyaller, etkileşimli tahta.

 1. KONUYA HAZIRLIK

“Ramazan ayını diğer aylardan farklı kılan nedenler nelerdir?” sorusu sorularak öğrenciler derse hazırlanır.

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 • Öğrencilerden konuyu paylaşarak okumaları istenir. Bu arada Bakara suresinin 185. ayeti ile Kadir suresi tahtaya yansıtılır. Ramazan ayı ve Kadir Gecesi’nin önemi ve Kur’an’ın bu zaman dilimlerinde inişine dikkat çekilir.
 • Öğrencilerden konu ile ilgili ayetler üzerinde düşünmeleri ve ilkeler belirlemeleri istenir. Bu ilkeler doğrultusunda ramazanda toplum hayatında meydana gelen değişiklikleri fark etmeleri sağlanır.
 • Ay ve güneş takvimindeki farklılıkların nedenleri ve hayatımızdaki yansımaları üzerinde konuşulur. “Oruç, güneş takvimine göre tutulsaydı ne olurdu?” sorusu sorularak öğrencilerin düşünmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerden metni paylaşarak okumaları ve anlamadıkları cümlelerin altlarını çizmeleri istenir. Sayfa sonunda okumaya ara vererek öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur.
 1. Oruç ne zaman başlar ve ne zaman biter?
 2. Oruç kimlere farzdır?
 3. Niçin oruç tutulur?
 4. Bir mazeret nedeniyle oruç tutamayanlar bunu nasıl telafi edebilirler?
 • Öğrencilerin oruç ve irade arasındaki ilişkiyi kavramaları sağlanır. Öğrencilere dinimizde oruçla ilgili kolaylaştırıcı hükümlerin var olduğu fark ettirilir.
 • Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlara da değinilir. İnsanların davranışlarını güzelleştirmek, birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak için oruca ihtiyaçlarının olduğuna vurgu yapılır.
 • “Oruç” ilahi videosu izletilerek konunun müzikle pekişmesi sağlanır.
 • Farz, vacip, sünnet ve müstehap kavramlarının tanımları yapılarak örnekler verilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

Öğrencilerinden ramazan ayında yaşadıkları duygu ve düşüncelerini anlatan bir mektup yazmaları istenir.

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

Öğrencilerden, içinde oruçla ilgili kavramların geçtiği kısa bir yazı yazarak gelmeleri istenir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 11. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.2.2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.                                                                                                                                                                                                 * Ramazan ve oruçla ilgili sahur, imsak, iftar, teravih ve fitre kavramları açıklanır.                                                                                                                                                     * Düzeye uygun iftar dualarına yer verilir.

Yöntem ve Teknikler: Soru – cevap, not alma, öğrendiklerini listeleme, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Araştırma, iletişim ve empati, sosyal katılım, Kur’an mealini kullanma,  kronolojiyi algılama.

Kazandırılacak Değerler: Yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve sorumluluk.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, dinî kavramlar sözlüğü, diyanet ilmihâli, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Ramazan ayı ve oruç denilince aklınıza hangi kavramlar geliyor?” sorularak öğrenciler derse motive edilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Aşağıdaki kavramlar tahtaya yazılır. Tahtada yazılı olan kavramlar hakkında neler bildiklerini sorarak öğrenciler derse hazırlanır.

Sahur – İmsak – İftar

 • Daha sonra aynı kavramlarla ilgili sözlük çalışması yaptırılır. Öğrencilerden bu kavramları birer cümlede kullanmaları istenir.
 • Konu öğrencilere okutulur. Konunun her paragrafından anladıklarını bir cümleyle ifade etmeleri istenir. Ayrıca metinde geçen “mukabele, teravih, fitre” gibi ramazan ayı ile ilgili kelimelere vurgu yapılır.
 • Öğrencilere iftarda ne tür dualar yapıldığı sorulur. Birkaç öğrencinin gözlemlerini sınıfla paylaşmaları istenir. Örnek bir iftar duası öğretilir.
 • “Akraba, komşu ya da arkadaşlarınızla birlikte iftar yaptınız mı? Hissettiklerinizi yazınız.” Bu etkinlikle öğrencilerin iftar sofralarının toplumsal dayanışmaya katkısını kavramaları sağlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları öğrencilerinize yönelterek onları değerlendiriniz.

 1. Sahur, iftar ve imsak sözcüklerinin anlamlarını açıklayınız.
 2. Teravih namazı ne zaman kılınır?
 3. Fitrenin toplumsal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemi nedir?

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden, kültürümüzde ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri araştırarak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 12. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.2.3. Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.                                                                                                                                                                                      * Mukabele okuma, mahya, hırka-i şerif ziyareti, diş kirası, tekne orucu gibi konulara yer verilir. Ramazan ve oruçla ilgili örneklerde çocuk diline yerleşmiş ifadelerin yer verilmesine özen gösterilir.

Yöntem ve Teknikler: Soru – cevap, not alma, öğrendiklerini listeleme, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Araştırma, iletişim ve empati, sosyal katılım, kronolojiyi algılama.

Kazandırılacak Değerler: Yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve sorumluluk.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, tarih kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?” sorusu ile öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden metni okumaları ve önemli gördükleri cümlelerin altlarını çizmeleri istenir. Sonra bu ifadeleri neden önemli gördükleri sorgulanır.
 • Öğrencilerin ramazan ayında sosyal hayatın nasıl etkilendiği konusunda kendi hayatlarından da örnekler vermelerini isteyerek konuyu kavramaları sağlanır.
 • Öğrencilerinize ramazan geleneklerimizden olan ramazan davulcusu ve ramazan manileri hakkında konuşma ortamı oluşturulur.
 • Maniler, ramazan davulcusu, Hacivat ve Karagöz gibi ifadelerden hareketle ramazan ayının örf ve âdetlerimiz üzerindeki etkisi açıklanır.
 • Mahya resimleri tahtaya yansıtılır. Öğrencilerden mahya resimlerini incelemeleri ve kendilerinin de yeni mahya yazıları oluşturmaları istenir.
 • Mukabele okuma, hırka-i şerif ziyareti, ilk oruç, diş kirası, tekne orucu gibi geleneğimizde bulunan örnekler ile ilgili videolar izletilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

Geleneğimizdeki mukabele okuma, mahya, hırka-i şerif ziyareti, diş kirası ve tekne orucu ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmaları istenir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden, Hz. Davud’un örnek ahlakını araştırarak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 13. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.2.4. Hz. Davud’un (a.s.) hayatını özetler.

* Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Beyin fırtınası ve sonuç çıkarma.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma, eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik, mantıklı düşünebilme.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, Peygamberler Tarihi, görsel materyal, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Güzel sesli demirci / Rabden gelen haberci” bilmecesi sorularak öğrencilerin derse hazırlanması sağlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden metni okumaları ve önemli gördükleri cümlelerin altlarını çizmeleri istenir. Sonra bu ifadeleri neden önemli gördükleri sorgulanır.
 • Davud’un gençlik hayatındaki mücadelesinden ve cesaretinden örnekler verilerek cesaret ve vatanseverlik değeri üzerinde durulur.
 • Davud’un peygamber ve adil hükümdar oluşu ile mucizeleri üzerinde durularak mucize kavramı hakkında bilgi verilir.
 • Davud’un elinin emeği ile geçindiğinden ve ibadet hayatından bahsedilerek kendi hayatımız için örnekler çıkarılması istenir.
 • “Allah’ım! Senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim.

Allah’ım! Senin sevgini, bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.” (Tirmizî) Öğrencilerden Hz. Davud’un bu duası tahtaya yansıtılarak Allah’tan istediklerini listelemeleri istenir.

 • TRT Diyanet’te yayınlanan “Kumdan Kıssalar: Hz. Davud” videosu öğrencilere izletilerek kıssadan dersler çıkarmaları istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

Sâd suresinin 18-20 ve 30. ayetleri tahtaya yansıtılarak ayetlerde, Hz. Davud’un (a.s.) hangi özelliklerinden söz edildiği öğrencilere sorularak ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Rabbena dualarının okunuşunu ve anlamını deftere yazması istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 14. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.2.5. Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.

Yöntem ve Teknikler: Yankılayıcı okuma, ezberleme ve sonuç çıkarma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, iletişim ve empati, sosyal katılım.

Kazandırılacak Değerler: Bağışlama, merhamet.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, dinî kavramlar sözlüğü, sesli ve görüntülü materyaller.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Rabbena duaları nerelerde okunur?” sorusu ile öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Rabbena duaları hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılır.
 • Rabbena dualarının okunuşu ile ilgili örnek bir okuyuş dinletilir.
 • Sınıfla birlikte 3 kere Rabbena duaları koro halinde okunur.
 • Rabbena dualarının anlamı seslice okutulur.
 • Öğrencilerden Rabbena dualarından temel ilkeler çıkarmaları ve bunları listelemeleri istenir. Bu etkinlikle öğrencilerin Rabbena dualarında verilen mesajları kavramaları amaçlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Rabbena dualarının kelimelerinin yazılı olduğu magnetleri karışık olarak yapıştırılır. Sonra bunları dualardaki sırasına göre öğrencilerden yerleştirmeleri istenerek dersin değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden ünitenin sonunda yer alan açık uçlu soruların cevaplarını defterlerine yazarak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 15. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Ünitemizi Değerlendirelim

Süre: İki ders saati.

Kazanım: Ünitenin tüm kazanımları.

Yöntem ve Teknikler: Problem çözme, araştırma ve karşılaştırma.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik ve saygı.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere soruları cevaplandırırken birbirlerinin haklarına saygılı davranmaları hatırlatılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

Kitaptaki sorular yönergeye uygun olarak yaptırılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerle birlikte soruların cevapları kontrol edilerek ders değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere bir sonraki ünitenin hazırlık çalışmalarını yaparak gelmeleri hatırlatılır.

 

..……………………………                                                                                                                                               ………………………

DKAB Öğretmeni                                                                                 Okul Müdürü

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 16. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Nezaket Kuralları & 1. Dönem 2. Yazılı Sınav

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.3.1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir.                                                                                                                                                                   * Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur.

Yöntem ve Teknikler: Beyin fırtınası ve sonuç çıkarma.

Temel Beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik, mantıklı düşünebilme.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, görsel materyal, akıllı tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Toplum içinde insanlar ne gibi kurallara dikkat ederler?” sorusu ile öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Aşağıdaki anahtar sözcükler tahtaya yazılır/yansıtılır. Öğrencilerin bunlar üzerinde düşünmeleri sağlanır. Ardından öğretmen tarafından gerekli açıklamalar yapılır.

Edep – Adap – Âdâb-ı Muâşeret – Nezaket – Mahremiyet

 • Öğrencilerden metni okumaları ve önemli gördükleri cümlelerin altlarını çizmeleri istenir. Sonra bu ifadeleri neden önemli gördükleri sorgulanır.
 • “Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde icabet eder, onunla karşılaştığında selam verir, aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında ve gıyabında onun için samimi davranır.” hadisindeki nezaket kuralları bulunur.
 • Bir insanın özel hayatını araştırmaktan kaçınmak ve kişisel bir bilgisini başkalarıyla paylaşmayarak mahremiyete karşı duyarlı olmak bir nezaket kuralı olduğu vurgulanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

Öğrencilerden evde, okulda, sokakta, ziyarette, toplu taşımada ve sosyal medyada uymamız gereken kurallara örnek vermeleri istenir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse selamlaşma ile ilgili ayet ve hadisleri araştırarak deftere yazması istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 17. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Selamlaşma Adabı

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.3.2. Selamlaşma adabına riayet eder.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, drama, anlatım, beyin fırtınası, soru- cevap.

Temel Beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı ve hoşgörü.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, görsel materyal, akıllı tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Birbirimize niçin selam veririz?” sorusu ile öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Ders kitabından ilgili konu bir öğrenciye okutulur. Okuma bittikten sonra aşağıdaki sorular yöneltilir.
 1. Selam vermek niçin bir dua olarak nitelendirilmiş olabilir?
 2. Selamlaşma başkalarıyla iletişimde ne gibi katkılar sağlar?
 3. Günlük yaşamımızdaki selamlaşma örnekleri nelerdir?
 • Öğrencilere selamlaşmanın sevgi, dostluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendireceği kavratılır. Başkalarıyla iletişimde selamlaşmanın çok önemli bir husus olduğu belirtilir.
 • Öğrencilere sokakta biriyle karşılaştıklarında neler yaptıkları ile ilgili bir drama yaptırılabilir veya selamlaşmanın önemini çizecekleri resim ile de ifade etmeleri istenebilir.
 • Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilerek selamlaşmanın insan üzerinde oluşturduğu olumlu duygular kavratılır.
 1. Arkadaşın sana selam verdiğinde ne hissettin?
 2. Selam verdiğinizde selamınıza cevap verilmezse veya selamlaşılmadan geçilirse ne hissedersiniz?
 • “Siz mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olmazsınız. Yaptığınız takdirde aranızdaki sevgiyi arttıracak bir şeyi size söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız.” hadisi tahtaya yansıtılır ve selamın önemi üzerinde kısa bir beyin fırtınası yaptırılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

Öğrencilerden selamlaşma ifadelerine örnek vermeleri istenerek ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse konuşma adabı ile ilgili ayetleri araştırarak deftere yazması istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 18. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: İletişim ve Konuşma Adabı

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.3.3. İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.

* İletişim adabı konusunda internet ve sosyal medya adabına da değinilir.

Yöntem ve Teknikler: Beyin fırtınası ve sonuç çıkarma.

Temel Beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik, mantıklı düşünebilme.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, görsel materyal, akıllı tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Ağzından çıkanı kulağı duymamak” deyiminden ne anlıyorsunuz?” sorusu ile öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden metni okumaları ve önemli gördükleri cümlelerin altlarını çizmeleri istenir. Sonra bu ifadeleri neden önemli gördükleri sorgulanır.
 • Öğrencilerin hazırladıkları konuşma adabı ile ilgili ayetleri paylaşmaları istenerek ayetlerden çıkarılacak mesajlar belirlenmeye çalışılır.
 • TRT Diyanet’te yayınlanan “ Peygamber’in (s.a.s.) konuşma adabı” videosu izletilerek Peygamber Efendimizi örnek almaları amaçlanır.
 • Sosyal medyada iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken kurallar üzerinde öğrenciler için konuşma ortamı oluşturulur.
 • TRT Diyanet’te yayınlanan “Sosyal Medya Ahlakı” videosu izletilerek iletişim adabı konusunda internet ve sosyal medya adabının önemine dikkat çekilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerden konuşma adabına örnek vermeleri istenerek ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse sofra adabı ile ilgili görgü kurallarını araştırarak deftere yazması istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 19. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Sofra Adabı

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.3.4. Sofra adabına riayet eder.

* Helal kazanç, helal lokma gibi konulara kısaca değinilir.

Yöntem ve Teknikler: Beyin fırtınası ve sonuç çıkarma.

Temel Beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik, mantıklı düşünebilme.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, görsel materyal, akıllı tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Ailenizle birlikte yemek yerken nelere dikkat edersiniz?” sorusu ile öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden metni okumaları ve önemli gördükleri cümlelerin altlarını çizmeleri istenir. Sonra bu ifadeleri neden önemli gördükleri sorgulanır.
 • Kur’an’da sofra adabı ile ilgili ayetler incelenerek ayetlerden çıkarılacak mesajlar belirlenmeye çalışılır.
 • “ Peygamber’in (s.a.s.) sofra adabı” ile ilgili hadisler incelenerek Peygamber Efendimizi örnek almaları amaçlanır.
 • Yemek yerken dikkat etmemiz gereken kurallar üzerinde öğrenciler için konuşma ortamı oluşturulur.
 • Konuyla ilgili Youtube’da yayınlanan “Çanakkale’de Yaşanan Müthiş Hikaye” videosu izletilerek helalleşmenin önemi konusuna dikkat çekilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerden sofra adabına örnek vermeleri istenerek ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Hz. Lokman’ı araştırarak deftere yazması istenir.

 

 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 20. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler

Süre: İki ders saati.

Kazanımlar: 5.3.5. Hz. Lokman’ın (a.s.) öğütlerini yansıtmaya özen gösterir.

* Lokman suresi, 12-19. ayetlerde tavsiye edilen davranışlara öğrenci seviyesine uygun bir şekilde verilir.      Yöntem ve Teknikler: Görsel imge oluşturma, örnek verme, öğrendiklerini listeleme, slogan oluşturma.

Temel Beceriler: Dersler çıkarma, zaman ve kronolojiyi algılama ve Kur’an meali kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Saygı, hoşgörü, bilimsellik.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali ve görsel materyaller.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Kimler için “bilge insan” ifadesinin kullanıldığı konusunda öğrencilerin, hazırlayıp getirdikleri bilgileri sınıfla paylaşmaları sağlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden ders kitabının ilgili sayfasındaki “Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler” başlığını sessizce okumaları istenir.
 • Öğrencilerinize, Hz. Lokman’ın en önemli öğüdünün tevhit inancı olduğunu söyleyiniz. Tevhit inancının bütün peygamberlerin ortak mesajı olduğunu belirtiniz.
 • Anne ve babanın çocukları için yaptıkları fedakârlıkların unutulmaması gerektiğini öğrencilerinize hatırlatarak örneklendiriniz. Öğrencilerinize, anne babalarına karşı bu durumun bilincinde olarak davranmaları gerektiğini belirtiniz.
 • Anne babaya saygı ile ilgili İsrâ suresi, 23-24. ayetlerinin mealini tahtaya yansıtarak veya yazarak öğrencilerinizin okumalarını sağlayınız.
 • Öğrencilerinizden, yapılan hiçbir iyiliğin boşa gitmeyeceği konusunda Hz. Lokman’ın öğütlerinden hareketle kendi yaşamlarından örnekler vermelerini isteyiniz.
 • İnsanlara karşı kibirlenmemenin ve alçak gönüllü olmanın erdemliliği üzerinde durunuz. Hayattan örnekler vererek bu değerlerin kazanımlarını fark etmelerini sağlayınız.
 • İlkeler çıkaralım etkinliği öğrencilere yaptırılır. Öğrencilerin bu etkinlikte yaptıkları çalışmayı poster hâlinde düzenleyerek sınıf panosuna asmalarını isteyiniz. Bu etkinlik ile öğrencilerin Lokman suresinin 13-19. Ayetlerinden günlük yaşamlarıyla ilgili ilkeler çıkarmaları amaçlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerden Bilge İnsan: Hz. Lokman konusuyla ilgili çıkardıkları ilke ve mesajlardan sloganlar oluşturmaları ve bu sloganları büyük yazılarla sınıf panosuna asmaları istenir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Tahiyyat duasının okunuşunu ve anlamını deftere yazması istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 21. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.3.6. Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler.

* Tahiyyat duası ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğunu içeren bilgilere yer verilir.                Yöntem ve Teknikler: Ezberleme ve sonuç çıkarma.

Temel Beceri: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, iletişim ve empati, sosyal katılım.

Kazandırılacak Değer: Samimiyet, saygı, sevgi ve selamlaşma.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı ve Kur’an meali.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere “Tahiyyat duası daha çok nerelerde okunur?” sorusu yöneltilerek onlar derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Tahiyyat duası hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılır.
 • Tahiyyat duasının okunuşu ile ilgili örnek bir okuyuş dinletilir.
 • Sınıfla birlikte 3 kere Tahiyyat duası koro halinde okunur.
 • Tahiyyat duasının anlamı seslice okutulur.
 • Öğrencilerden Tahiyyat duasından temel ilkeler çıkarmaları ve bunları listelemeleri istenir. Bu etkinlikle öğrencilerin Tahiyyat duasında verilen mesajları kavramaları amaçlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Tahiyyat duasının bazı kelimeleri tahtaya eksik olarak yazılır/yansıtılır. Boşlukların öğrenciler tarafından doldurulması istenir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden ünitenin sonunda yer alan açık uçlu soruların cevaplarını defterlerine yazarak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 22. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Ünitemizi Değerlendirelim

Süre: İki ders saati.

Kazanım: Ünitenin tüm kazanımları.

Yöntem ve Teknikler: Problem çözme, araştırma ve karşılaştırma.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik ve saygı.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere soruları cevaplandırırken birbirlerinin haklarına saygılı davranmaları hatırlatılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

Kitaptaki sorular yönergeye uygun olarak yaptırılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerle birlikte soruların cevapları kontrol edilerek ders değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere bir sonraki ünitenin hazırlık çalışmalarını yaparak gelmeleri hatırlatılır.

 

..……………………………                                                                                                                                               ………………………

DKAB Öğretmeni                                                                                                    Okul Müdürü

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 23. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Hz. Muhammed’in (s.av.) Evliliği ve Çocukları

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.

* Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice’den (r.a.) olan çocuklarının adları belirtilir.

Yöntem ve Teknikler: Görsel imge oluşturma, soru cevap, sonuç çıkarma.

Temel Beceriler: İletişim ve empati, sosyal katılım.

Kazandırılacak Değerler: Sevgi, saygı, adalet, dayanışma, paylaşma, cömertlik, tutumluluk ve güvenilirlik.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, siyer kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Hz. Muhammed’in ailesi denilince aklınıza kimler geliyor?” sorular sorularak öğrenciler derse hazırlanır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları konusunu okumaya/dinlemeye geçmeden önce bir amaç belirlemeleri ve belirledikleri amaçları not etmeleri istenir.
 • Konuyla ilgili aşağıdaki anahtar kelimeler tahtaya yazılır. Aşağıdaki sorular sorularak öğrencilerin yukarıdaki anahtar kelimeler üzerinde düşünmelerini sağlanır.
 1. Hz. Muhammed toplumda hangi özellikleriyle tanınmaktaydı?
 2. Hz. Muhammed gençliğinde hangi işle uğraşarak geçimini sağlamıştır?
 3. Hz. Hatice Mekke’de hangi özellikleriyle tanınmıştır?
 4. Hz. Muhammed ne zaman evlenmiştir?
 5. Hz. Muhammed’in çocuklarının adları nelerdir?
 6. Kasım’ın vefatı üzerine anne ve babası neler hissetmiş olabilir?
 • Öğrencilerden, Hz. Muhammed ile Hz. Hatice’nin evlilik sürecini özetlemeleri ve bu evlilikten doğan çocukların adlarının listelenmesi istenir.
 • Öğrencilere BULALIM etkinliği yaptırılır. Öğrencilerin bu etkinliği yaparak Hz. Muhammed’in çocuklarının isimlerini öğrenmeleri amaçlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerden bir gül resmi çizmeleri ve gülün içine Hz. Muhammed’in aile bireylerinin isimlerini yazarak boyamaları istenir. Böylece ders değerlendirmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden Hz. Muhammed’in eşi Hz. Hatice ile ilgili sözlerini toplayarak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 24. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.

* Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eş, baba ve dede olarak aile içerisinde ortaya koyduğu örnek davranışlarına yer verilir, onun eş, çocuk ve torunlarına olan sevgisi hadislerden örneklerle açıklanır. * Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile bireylerine danışmasına ve onların görüşlerine değer vermesine de vurgu yapılır.

Yöntem ve Teknikler: Soru-cevap, empati kurma, bildikleriyle bağ kurma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: İletişim ve empati, değişim ve sürekliliği anlama, sosyal katılım.

Kazandırılacak Değerler: Sevgi, saygı, adalet, dayanışma, paylaşma, cömertlik.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, siyer kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Ailede sorumlulukların paylaşılması sizce niçin önemlidir?” sorusuyla öğrencilerin dikkati derse çekilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden konuyu okumaları, bu konuda önemli gördükleri cümlelerin altını çizmeleri ve bunları neden önemli gördüklerini belirtmeleri istenir. Okuma tamamlandıktan sonra aşağıdaki sorularla öğrencilerin derse aktif olarak katılmaları sağlanır.
 1. Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed’le evlenmesinde hangi özellikleri etkili olmuştur?
 2. Hz. Muhammed’in ailesi içindeki örnek davranışları neler olabilir?
 3. Hz. Muhammed ev işlerinde eşine yardım etmiş midir?
 • Öğrencilere Peygamberimizin eşine karşı ilgili ve yardımsever bir eş olduğu vurgulanır.
 • Öğrencilerin, Hz. Peygamberin danışarak iş yaptığı hakkında somut bilgi sahibi olmaları sağlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Müminlerin iman bakımından en üstün olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır.” Hadisini yorumlatarak ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden Peygamberimizin nasıl bir baba olduğunu araştırarak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 25. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.

* Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eş, baba ve dede olarak aile içerisinde ortaya koyduğu örnek davranışlarına yer verilir, onun eş, çocuk ve torunlarına olan sevgisi hadislerden örneklerle açıklanır. * Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile bireylerine danışmasına ve onların görüşlerine değer vermesine de vurgu yapılır.

Yöntem ve Teknikler: Soru-cevap, empati kurma, bildikleriyle bağ kurma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: İletişim ve empati, değişim ve sürekliliği anlama, sosyal katılım.

Kazandırılacak Değerler: Sevgi, saygı, adalet, dayanışma, paylaşma, cömertlik.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, siyer kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Sizce iyi bir babada bulunması gereken özellikler nelerdir?” sorusuyla öğrencilerin dikkati derse çekilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden konuyu okumaları, bu konuda önemli gördükleri cümlelerin altını çizmeleri ve bunları neden önemli gördüklerini belirtmeleri istenir. Okuma tamamlandıktan sonra aşağıdaki sorularla öğrencilerin derse aktif olarak katılmaları sağlanır.
 1. Hz. Muhammed çocuklara karşı niçin merhametli olmamızı istemiştir?
 2. Hz. Muhammed’in bir baba olarak örnek davranışları neler olabilir?
 3. Hz. Muhammed’in çocukları arasında ayrım yapmaması neyin göstergesidir?
 • Peygamberimizin çocuklarına karşı sevgi dolu ve ilgili bir baba olduğu vurgulanır.
 • Peygamberin çocuklarının görüşlerine değer verdiği hakkında somut bilgi sahibi olmaları sağlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Sizce Peygamberimizi örnek alan bir baba, çocuklarına nasıl davranmalıdır?” ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden Peygamberimizin, torunlarına olan sevgisi ve merhametini araştırarak gelmeleri istenir.

  

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 26. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) & 2. Dönem 1. Yazılı Sınav

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.

* Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eş, baba ve dede olarak aile içerisinde ortaya koyduğu örnek davranışlarına yer verilir, onun eş, çocuk ve torunlarına olan sevgisi hadislerden örneklerle açıklanır. * Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile bireylerine danışmasına ve onların görüşlerine değer vermesine de vurgu yapılır.

Yöntem ve Teknikler: Soru-cevap, empati kurma, bildikleriyle bağ kurma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: İletişim ve empati, değişim ve sürekliliği anlama, sosyal katılım.

Kazandırılacak Değerler: Sevgi, saygı, adalet, dayanışma, paylaşma, cömertlik.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, siyer kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Peygamberimizin torunlarından hangilerinin adını biliyorsunuz?” sorusuyla öğrenciler derse hazırlanılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden konuyu okumaları, bu konuda önemli gördükleri cümlelerin altını çizmeleri ve bunları neden önemli gördüklerini belirtmeleri istenir. Okuma tamamlandıktan sonra aşağıdaki sorularla öğrencilerin derse aktif olarak katılmaları sağlanır.
 1. Hz. Muhammed torunlarına karşı niçin merhametli olmamızı istemiştir?
 2. Hz. Muhammed’in bir dede olarak örnek davranışları neler olabilir?
 3. Hz. Muhammed’in torunları arasında ayrım yapmaması neyin göstergesidir?
 • Öğrencilere Peygamberimizin torunlarına karşı merhametli ve ilgili bir dede olduğu vurgulanır.
 • Peygamberin danışarak iş yaptığı hakkında somut bilgi sahibi olmaları sağlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Müminlerin iman bakımından en üstün olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır.” Hadisini yorumlatarak ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse “Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışlarını” araştırarak gelmeleri istenir.

  

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 27. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.

Yöntem ve Teknikler: Soru-cevap, empati kurma, bildikleriyle bağ kurma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: İletişim ve empati, değişim ve sürekliliği anlama, sosyal katılım.

Kazandırılacak Değerler: Dayanışma, paylaşma, cömertlik, tutumluluk ve güvenirlik, misafirperverlik.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur’an meali, siyer kitapları, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Sizce mutlu bir ailede hangi davranışlar ön plana çıkar?” sorusuyla öğrencilerin dikkati derse çekilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden konuyu okumaları, bu konuda önemli gördükleri cümlelerin altını çizmeleri ve bunları neden önemli gördüklerini belirtmeleri istenir. Ardından aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir.
 1. Mutlu ve huzurlu bir aile ortamı nasıl gerçekleşir?
 2. Aile bireylerinin birbirlerinin görüşlerine önem vermesi aile içi mutluluğa nasıl katkıda bulunur?
 • Hadis ve örneklerden hareketle Peygamberimizin ailesinde sevinçleri ve üzüntüleri paylaşmanın sürekli olarak var olduğu vurgulanır.
 1. Sevinç ve üzüntüler niçin paylaşılmalıdır?
 2. Hz. Muhammed’in ailesinde problemler ve sıkıntılar nasıl çözülürdü?
 • Misafirlikle ilgili ayet ve hadisler tahtaya yansıtılarak konu ile ilgili konuşma ortamı oluşturulur. Konuyla ilgili Hz. Peygamberin yaşamından somut örnekler verilir.
 • İsrafın tanımı yapılarak çevremizde en çok israf edilen yiyeceklere örnekler vermeleri istenir. Ardından aşağıdaki sorular yöneltilir.
 1. İsrafın zararları nelerdir?
 2. İsraftan kaçınmak için neler yapmalıyız?
 • İnsanın akrabalarına ve komşularına karşı sorumluluklarına örnekler verilir. İslam’ın akraba ziyaretine ve komşularla iyi ilişkiler kurmaya verdiği önem vurgulanır.
 • Peygamberimiz öksüzlere karşı nasıl davrandığı il ilgili somut örnekler verilir. Ardından “Yardımlaşma olmasaydı toplumda yaşayan öksüz ve yoksulların hayatı nasıl olurdu?” sorusu yöneltilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerden Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesinin güzel davranışlarına örnekler vermelerini isteyerek ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in örnek ahlakını araştırarak gelmesi istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 28. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

Süre: İki ders saati.

Kazanım: 5.4.4. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır.

* Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) hayatı, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ele alınır.

Yöntem ve Teknikler: Soru-cevap, empati kurma, bildikleriyle bağ kurma, günlük yaşamla ilişkilendirme.

Temel Beceriler: İletişim ve empati, değişim ve sürekliliği anlama, sosyal katılım.

Kazandırılacak Değerler: Sevgi, saygı, adalet, dayanışma, paylaşma, cömertlik.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, siyer kitapları, İslam tarihi, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hakkında neler biliyorsunuz?” sorusuyla öğrencilerin dikkati derse çekilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden konuyu okumaları, bu konuda önemli gördükleri cümlelerin altını çizmeleri ve bunları neden önemli gördüklerini belirtmeleri istenir. Okuma tamamlandıktan sonra aşağıdaki sorularla öğrencilerin derse aktif olarak katılmaları sağlanır.
 1. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in annesi ve babası kimdir?
 2. Hz. Hasan ve Hüseyin ne zaman ve nerede doğmuşlardır?
 3. Peygamberimizin torunlarına karşı sevgisi nasıldı?
 4. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in ahlaki özellikleri nelerdir?
 • “Peygamberimizin Hz. Hasan’a Öğüdü” tahtaya yansıtılarak öğrencilerin bu öğütten ilkeler çıkarmaları istenir.
 • “Hz. Ali’nin Hz. Hasan’a Öğüdü” okuma metni tahtaya yansıtılarak bu metinde yer alan öğütlerin anlamları üzerinde öğrencilerle konuşulur.
 • “Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Kardeşler ile Yaşlı Adam” hikayesi öğrencilere anlatılarak hikayenin değerlendirmesi yapılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“Cennet Gençlerinin Efendileri” diye isimlendiren kişilerin sizce nasıl özelliklere sahip olması gerekir? ders değerlendirmesi yapılır.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Kevser suresinin okunuşunu ve anlamını deftere yazması istenir.

 

  

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 29. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı

Süre: İki ders saati.

Kazanımlar: 5.4.5. Kevser suresini okur, anlamını söyler.

* Kevser suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir. Bu kapsamda, “kevser”in farklı anlamları olduğuna değinilir; ayrıca “kevser”in; bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarını içerdiğine, Allah’ın (c.c.) Hz. Peygamber’e pek çok nimet verdiğine, bu nimetlerden birinin de Hz. Peygamber’in neslini devam ettiren Hz. Fâtıma (r.a.) olduğundan bahsedilir.

Yöntem ve Teknikler: Yankılayıcı okuma, yordama ve sonuç çıkarma.

Temel Beceriler: Kur’an mealini kullanma becerisi, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.

Kazandırılacak Değerler: Sevgi, saygı, doğruluk, dürüstlük, cömertlik, merhamet.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders Kitabı, Kur’an meali.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrenciler “Kevser kelimesini daha önce hiç duydunuz mu?” sorusuyla derse motive edilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Kevser suresi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılır.
 • Kevser suresinin okunuşu ile ilgili örnek bir okuyuş dinletilir.
 • Sınıfla birlikte 3 kere Kevser suresi koro halinde okunur.
 • Kevser suresinin anlamı seslice okutulur.
 • Öğrencilerden Kevser suresinden temel ilkeler çıkarmaları ve bunları listelemeleri istenir. Bu etkinlikle öğrencilerin Kevser suresinde verilen mesajları kavramaları amaçlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrenciler arasında Kevser suresini “ezberden okuma” yarışması yapılarak ders değerlendirmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden ünitenin sonunda yer alan açık uçlu soruların cevaplarını defterlerine yazarak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 30. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Ünitemizi Değerlendirelim

Süre: İki ders saati.

Kazanım: Ünitenin tüm kazanımları.

Yöntem ve Teknikler: Problem çözme, araştırma ve karşılaştırma.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik ve saygı.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere soruları cevaplandırırken birbirlerinin haklarına saygılı davranmaları hatırlatılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

Kitaptaki sorular yönergeye uygun olarak yaptırılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerle birlikte soruların cevapları kontrol edilerek ders değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere bir sonraki ünitenin hazırlık çalışmalarını yaparak gelmeleri hatırlatılır.

 

..……………………………                                                                                                                                               ………………………

DKAB Öğretmeni                                                                                              Okul Müdürü

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 31. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Mimarimizde Dinin İzleri

Süre: İki ders saati.

Kazanımlar: 5.5.1. Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler.

* Cami ve bölümlerine de görselleriyle birlikte yer verilir.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, araştırma, gezi- gözlem, sözlü ve yazılı anlatım, proje çalışması.

Temel Beceriler: Sosyal katılım, eleştirel düşünme.

Kazandırılacak Değerler: Tarihsel mirasa duyarlılık, sorumluluk

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, görsel materyaller, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Çevrenizde sizi etkileyen mimari özellik taşıyan bir eser var mıdır?” sorusu yöneltilerek öğrenciler konuya motive edilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Konuyla ilgili aşağıda verilen anahtar sözcükler tahtaya yansıtılır. Aşağıdaki sorular yöneltilerek bu sözcükler ve konu hakkında öğrencilerin düşünmeleri sağlanır.

Cami – Mescit – Medrese – Şifahane – Darülaceze

 • Bir öğrenciye yüksek sesle Mimarimizde Dinin İzleri konusu okutulur. Ardından aşağıdaki sorular sorularak öğrencilerin derse katılımı sağlanır.
 1. Mimari eserlerimiz hangi amaç ve ihtiyaç için yapılmışlardır?
 2. Tarihimizde mimari eserlerin oluşmasında dinin bir etkisi olmuş mudur? Nasıl?
 3. Dinî tavsiyelerden hareketle hangi mimari eserler ortaya çıkmıştır?
 • Öğrencilerle birlikte önemli mimari eserlerimiz üzerine bir isim listesi oluşturulur. Öğrencilerden bu eserleri ortak özelliklerine göre sınıflandırmaları istenebilir.
 • Mimari eserlerimizden biri de cami olduğu vurgulanır. Cami ve bölümleri ilgili görseller tahtaya yansıtılarak öğrencilerle birlikte incelenir.
 • “Camiye gidiyorum” ilahi videosu öğrencilere izletilerek cami ve bölümlerinin öğretilmesi amaçlanır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

“1. İslam dininin mimarimiz üzerindeki etkilerini açıklayınız.

 1. Mimarimizdeki dinî motiflerden örnekler veriniz.” sorularını yönelterek dersi değerlendiriniz.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse “Çağırayım Mevla’m Seni” ilahisini yazarak gelmeleri istenir.

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 32. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Musikimizde Dinin İzleri

Süre: İki ders saati.

Kazanımlar: 5.5.2. Musikimizde dinin izlerine örnekler verir.

* Cami musikisinden (tekbir, ezan, salâ gibi) örneklere öğrenci seviyesine göre yer verilir. * Tasavvuf musikisi, Türk sanat müziği ve halk müziği ile çocuk şarkılarından örnekler verilmesine özen gösterilir.      Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, araştırma, gözlem, sözlü ve yazılı anlatım.

Temel Beceriler: Sosyal katılım, eleştirel düşünme, araştırma.

Kazandırılacak Değerler: Tarihsel mirasa duyarlılık, sorumluluk.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, görsel ve işitsel materyaller, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“İçerisinde dinî ifadeler geçen türkü veya şarkı sözü hatırlıyor musunuz?” sorusu ile derse motive edilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Ders işlenişine geçmeden aşağıdaki kelime ve kavramlar tahtaya yazılır ve öğretmen tarafından açıklanır.

musiki – ilahi – naat – tekbir – salavat

 • Öğrencilerden metni sessizce okumaları istenir. Okuma bittikten sonra isteyen öğrencilerden birisinin bir ilahi okumasına fırsat verilir. Daha sonra da aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilerek onların derse katılımını sağlanır.
 1. Mevlit, deyiş, nefes, tevhit, düvaz imam ve ilahi ne demektir?
 2. Aşağıdaki ilahide hangi dinî motifler kullanılmıştır?
 • “Çağırayım Mevlam Seni” şiiri tahtaya yansıtılır/yazılır ve dinî motifleri öğrencilerin bulması istenir.
 • Dinî musikide miraçlama, tevhit, düvaz imam, ilahi, gazel, kaside naat, nefes, mersiye ve mevlit gibi türlerin bulunduğuna dikkat çekilir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

ÖRNEK BULALIM etkinliği öğrencilere yaptırılır. İçinde dinî ifade ve sözcüklerin geçtiği türkü ve şarkılardan örnekler vermeleri istenir. Böylece ders değerlendirmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse içerisinde dinî ifadelerin geçtiği atasözü ve deyimler bularak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 33. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Edebiyatımızda Dinin İzleri

Süre: İki ders saati.

Kazanımlar: 5.5.3. Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur.

* Çocuk edebiyatından (şiir, hikaye, masal vb) öğrenci seviyesine uygun örnekler verilmesine özen gösterilir.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, gözlem yapma, sözlü ve yazılı anlatım.

Temel Beceriler: Sosyal katılım, eleştirel düşünme, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama.

Kazandırılacak Değerler: Hoşgörü ve bilimsellik, tarihsel mirasa duyarlılık, sorumluluk.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, deyimler ve atasözleri sözlüğü, görsel materyaller, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere günlük konuşmalarda kullandıkları dinî ifadelerin neler oldukları sorularak derse hazırlık yapılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Bir öğrenciye de “Edebiyatımızda Dinin İzleri” konusu yüksek sesle okutulur. Gerekli gördüğü yerde öğretmen okumayı durdurarak gereken açıklamaları yapar. Sonra aşağıdaki sorular sorularak öğrencilerin cevaplaması istenir.
 1. Kültür eserlerimize yansıyan dinî motifler nelerdir?
 2. Dil ile din arasında nasıl bir ilişki vardır?
 3. “Dil kültürün aynasıdır.” sözüyle ne anlatılmaktadır?
 4. Günlük yaşamda en çok kullandığımız dinî ifadeler nelerdir?
 • Dinin edebiyatı zenginleştirmesi ile ilgili somut örnekler vererek öğrencilerden bu örnekleri çoğaltmaları istenir.
 • Ders kitabında ilgili sayfayı açarak İstiklal Marşı’nı okumaları istenir. Öğrencilerden İstiklal Marşında geçen dinî ifadeleri bulmaları istenir.
 • Dergi ve gazetelerden dinin edebiyat üzerindeki etkilerini anlatan örnekler sınıfa getirilerek öğrencilerle paylaşılabilir. Öğrencilerin bu konu ile ilgili bir pano hazırlamalarına yardımcı olunabilir.
 1. DEĞERLENDİRME

 

“Acele işe şeytan karışır.”, “İyilik yap, denize at; balık bilmezse Halik (yaratıcı) bilir.İçinde din ve ahlak ilkeleriyle ilgili sözcüklerin bulunduğu birkaç özdeyiş de öğrencilerin bulmaları istenir. Böylece ders değerlendirmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden bir sonraki derse Mescid-i Aksa’yı araştırarak gelmeleri istenir.

 

 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 34. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Örf ve Adetlerimizde Dinin İzleri & Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)

Süre: İki ders saati.

Kazanımlar: 5.5.4. Örf ve âdetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder.

* Düğün, sünnet, isim koyma, mevlit merasimleri, kandiller ve bayramlaşma ile sınırlandırılır.

5.5.5. Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatını özetler. * Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır. Ayrıca Mescid-i Aksâ’nın inşasına ve Müslümanlar için önemine vurgu yapılır.

Yöntem ve Teknikler: Örnek verme, araştırma, gözlem, sözlü ve yazılı anlatım.

Temel Beceriler: Sosyal katılım, eleştirel düşünme, araştırma.

Kazandırılacak Değerler: Tarihsel mirasa duyarlılık, sorumluluk.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, görsel ve işitsel materyaller, etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

“Gittiğiniz bir düğün töreninde neler gözlemlediniz?” sorusu yöneltilerek öğrenciler derse motive edilir.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

 • Öğrencilerden “Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri” konusunu sessizce okumaları istenir. Daha sonra da aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilerek onların derse katılımını sağlanır.
 1. Örf ve âdetlerin oluşmasında dinin nasıl bir etkisi olmuştur?
 2. Hangi davranış ve uygulamalarımız bize özgü örf ve âdetlerdendir?
 • Örf ve âdetlerimizin milletimizin birlik ve beraberliğine yaptığı olumlu katkıya vurgu yapılır. Örf, âdetlerle ilgili örnekler vererek örf ve âdetlerimizin önemine vurgu yapılır.
 • Bu arada dinden kaynaklandığı düşüncesiyle uygulanan fakat gerçekte dinden kaynaklanmayan hurafe ve batıl inançlara dikkat çekilir. Bunların örf ve âdetlerimizle karıştırılmaması için duyarlı olmamız gerektiği hatırlatılır.
 • “Hz. Süleyman (a.s.) kimdir? Onun hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilerek Bir Peygamber Tanıyorum: Süleyman (a.s.) konusuna geçilir.
 • TRT Diyanet’te yayınlanan “Kumdan Kıssalar: Hz. Süleyman” videosu öğrencilere izletilerek kıssadan dersler çıkarmaları istenir.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

ÖRNEK BULALIM etkinliği öğrencilere yaptırılır. Çevrenizde dinin etkisiyle oluşan örf ve adetlere örnekler buldurularak ders değerlendirmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilerden ünitenin sonunda yer alan açık uçlu soruların cevaplarını defterlerine yazarak gelmeleri istenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF GÜNLÜK DERS PLANI 35-36. HAFTA

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

Konu: Ünitemizi Değerlendirelim & 2. Dönem 2. Yazılı Sınav

Sene sonu Değerlendirmesi

Süre: 2 + 2 ders saati.

Kazanım: Ünitenin tüm kazanımları.

Yöntem ve Teknikler: Problem çözme, araştırma ve karşılaştırma.

Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik ve saygı.

Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı ve etkileşimli tahta.

 

 1. KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere soruları cevaplandırırken birbirlerinin haklarına saygılı davranmaları hatırlatılır.

 

III. KONUNUN İŞLENİŞİ

 

Kitaptaki sorular yönergeye uygun olarak yaptırılır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Öğrencilerle birlikte soruların cevapları kontrol edilerek ders değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

 1. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 

Öğrencilere bir sonraki derse tüm ünite özetlerini inceleyerek gelmeleri istenir.

 

Not: Son hafta soru cevap yöntemiyle işlenen konular tekrarlanır.

 

..……………………………                                                                                                                                               ………………………

DKAB Öğretmeni                                                                                                         Okul Müdürü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir