Kur'an-ı Kerim 20. Cüz Test Soruları

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#1
Kur'an-ı Kerim 20. Cüz Test Soruları

1. Anahtarlarının bile ancak güçlü bir topluluk tarafından taşınabildiği hazi-nelere sahip olan kişi aşağıdakiler-den hangisidir? (28/76)
a) Firavun b) Nemrut
c) Hâmân d) Karun

2. "Evlerin en dayanıksızı şüphesiz örümceğin evidir." ifadesinden önce durumu örümceğin ev edinmesine benzetilenler kimlerdir? (29/41)
a) Zalimler
b) Allah'tan başkasını dost edinenler
c) Münafıklar
d) Yahudiler

3. "Çünkü...............insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar." âyet mealin-de boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi getirilmelidir? (29/45)
a) Arkadaş b) İlim
c) Ana baba d) Namaz

4.Hz. Musa'nın, korku içinde Mısır'dan ayrıldıktan sonra gittiği yer aşağıda-kilerden hangisidir? (28/22-23)
a) Habeşistan b) Hicaz
c) Medyen d) Bâbil

5. Kıyamet gününde ilk bakışta hareketsiz sanılan ama bulutlar gibi hareket ettikleri söylenen varlıklar aşağıdakilerden hangisidir? (27/88)
a) Yıldızlar c) Dağlar
b) Gezegenler d) Güneş

6.Hz. Musa, kardeşi Hz. Harun'un da kendisinin yardımcısı olarak görevlendirilmesini isterken Hz. Harun'un hangi özelliğini ileri sürmüştür? (28/34)
a) Kendisinden kuvvetli oluşunu
b) Konuşmasının kendisininkinden düzgün oluşunu
c) Kavmi içinde daha çok tanınıyor oluşunu
d) Liderlik yönünün daha güçlü oluşunu

7. Hz. Musa'nın tebliğini reddeden ve büyüklük taslayan Firavun, "Belki Musa'nın ilâhına çıkar bakarım." diyerek kendisine bir kule yapılmasını kimden istemiştir? (28/38)
a) Hâmân b) Sihirbazlar
c) Karun d) Bel'am

8. Hz. Nuh'un, kavminin arasında ne kadar kaldığıyla ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (29/14)
a) Kırk sene
b) Yetmiş sene
c) Dokuz yüz elli sene
d) Bu konu hakkında herhangi bir bilgi yoktur

9. Karun hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (28/76)
a) Hz. Musa'nın kavmindendi, yani İsrâiloğulla-rı'ndandı.
b) Firavun'un kardeşiydi.
c) Mısır'da yaşayan İranlı bir tüccardı.
d) Aslen Bizanslı bir rahipti.

10. Hz. Musa'yı ücretle tutması için babası Hz. Şuayb'a talepte bulunan kızı, Hz. Musa'nın hangi özelliklerine vurgu yapmaktadır? (28/26)
a) Yakışıklı olması
b) Zengin olması
c) Peygamber olması
d) Güçlü ve güvenilir olması

11. Hz. Musa ile Hz. Şuayb arasındaki anlaşma hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (28/27)
a) Hz. Şuayb, sekiz ya da on yıl yanında çalışmayı kabul etmesi durumunda kızlarından biriyle evlenebileceğini söylemiş, Hz. Musa da kabul etmiştir.
b) Hz. Şuayb, ömrünün bundan sonraki kısmını birlikte geçirmeleri şartıyla kızlarından biriyle evlenebileceğini söylemiş. Hz. Musa da kabul etmiştir.
c) Hz. Şuayb, Hz. Musa'nın ilende peygamber olacağını sezdiği için herhangi bir şart koş-maksızın kızlarından biriyle Hz. Musa'yı nikahlamıştır.
d) Hz. Şuayb, Mısır'a bir daha geri dönmemesi şartıyla kızlarından birini nikahlayabileceğini söylemiş, Hz. Musa da kabul etmiştir.

12. Firavun ve çevresindekiler, Hz. Musa'nın gösterdiği mucizeler hakkında ne söylemişlerdir? (28/36)
a) Bunu sen bizim sihirbazlarımızdan öğrenmişsin.
b) Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir.
c) Bunu bizim atalarımız da yapardı.
d) Bunlara inansak bile senin peygamberliğini kabul etmeyeceğiz.

13. Firavun, kendini hangi konumda görüyordu? (28/38)
a) Usta bir sihirbaz
c) Halkının yegâne ilâhı
b) Çok bilgili biri
d) Bir peygamber

14. Kavmi tarafından ateşe atılarak öldürülmek istenen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (29/24)
a) Hz. Nuh b) Hz. Zekeriyyâ
c) Hz. Lût d) Hz. İbrahim

15. Sahip olduklarıyla övünen ve kavminin uyarıları karşısında "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir." diyen kimdir? (28/78-79)
a) Hâmân b) Firavun
c) Karun d) Bel'am

16. "Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık." âyet mealinde bahsi geçen kimdir? (28/81)
a) Karun b) Hâmân
c) Firavun d) Bel'am

17. Kavmiyle birlikte, Hz. Lût'un ailesinden bir kişi de helak edilmişti. Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir? (27/57)
a) Oğlu b) Karısı
c) Babası d) Amcası

18. Kur'an hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (27/76-77)
a) Geçmiş milletlerin hepsinin kıssalarını anlatmaktadır.
b) İsrâiloğullarının ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu anlatmaktadır.
c) inananlara yol göstericidir.
d) inananlar için rahmettir.

19. Sûr'a üfürüleceği, göklerdeki ve yerdeki herkesin korkuya kapılacağı kıyamet gününde korkmayacakları bildirilenler aşağıdakilerden hangisidir? (27/87)
a) Melekler b) Cinler
c) Allah'ın dilediği kimseler d) Peygamberler

20. Yeryüzünde büyüklük taslayan, halkını sınıflara ayıran, bir kısmını ezip oğulla-rını boğazlayan, kadınlarını ise sağ bırakan ve bozgunculardan olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? (28/4)
a) Nemrut b) Karun
c) Hâmân d) Firavun

21- Lût kavmi niçin helak edildi?(27/54-58)
a) Irkçı bir toplum oldukları için
b) Zalim oldukları için
c) Ahlaki yozlaşmalardan vazgeçmelerine yönelik Lût'un çağrısına ve Allah'ın uyarısına alaylı tavırla karşı çıktıkları için
d) İnsanları sömürdükleri için

22- Neml Sûresi’nde özellikle insan aklını düşünmeye davet eden pek çok örnek verdikten sonra Allah'ın ortağı olmadığını sürekli vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir? (27/69)
a) İman edip, korunanları kurtardık
b) Kalanların üzerine azap yağmuru yağdırdık.
c) Allah ile beraber bir ilah mı var?!
d) Yeryüzünü dolaşın ve bakın mücrimlerin akıbeti nice olmuş!

23- Neml 75. ayette "Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın" ifadesi ile hangi kitap kastediliyor? (27/75)
a) Levh-i Mahfuz
b) Kur'an
c) Bütün ilahi kitaplar
d) Suhuflar

24- Hangi insanlar Allah'ın buyrukları ile hidayet bulur ve kulaklarını ilahi mesaja açık tutarlar? (27/77)
a) Atalarını taklit eden insanlar
b) Kör ve sağır insanlar
c) Ayetlere iman eden insanlar
d) Aklını bilgi kaynağı edinenler

25- Neml 81. ayette bahsedilen körlükten kastedilen nedir? (27/81)
a) Gözlerin görmemesi, âmâ olmak
b) Gerçeklere karşı duyarsız davranmak
c) Kavrama gücünden uzak olmak
d) Gözlere perde inmesi

26- İnsanların dünya hayatında yaptıkları ve yaşadıkları şeylerden başka hiçbir şey asla kendilerine karşılık olarak verilmeyecektir. Bu ilahî kuralı bize ulaştıran ayet meali aşağıdakilerden hangisidir? (27/89)
a) Her kim iyilikle gelirse, bundan ona bir hayır vardır.
b) Kur’an okumakla emr olundum. Artık kim hidayeti kabul ederse, ancak kendisi için kabul etmiş olur.
c) Kim de saparsa “Ben ancak uyarıcılardanım” de!
d) Siz yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi karşılık göreceksiniz?

27- Neml Sûresi 91 ve 92. ayetlere göre peygamberin görevi nedir? (27/91-92)
a) Uyarıcı
b) Savaşarak ikna etmek
c) Ahireti hatırlatmak
d) Vaaz etmek

28- Neml Sûresi’nde tevhid düşüncesini şirk olmaktan koruyan emir hangisidir? (27/64)
a) Allah ile birlikte başka ilah tanıma
b) Kur'an'a kulaklarını aç
c) İbadette tembellik yapma
d) Namazı dosdoğru kılmak

29- Kasas Sûresi’nde anlatıldığı üzere Hz. Musa, Allah'ın ayetleri ile Firavun'a ve onun kavmine gittiği zaman Firavun ve kavminin ilk tepkisi ne oldu? (28/36)
a) “Bu uydurma ve sihirden başka bir şey değildir” dediler
b) Alay ettiler
c) İşkence ettiler
d) Tebliği kabul ettiler

30- Peygamberler kendi sevdiklerini ve yakınlarını hidayete erdirebilirler mi? (28/56)
a) Evet erdirebilirler. Çünkü onlar dilediklerini yapacak güçtedirler.
b) Bazen erdirebilirler. Bu onların o anki motivasyonlarına bağlıdır.
c) Bu konuda bize bir bilgi verilmemiştir.
d) Hayır erdiremezler. Çünkü hidayet Allah’ın dilemesi ve kişinin yönelmesine bağlıdır. Peygamberin görevi sadece tebliğ etmektir.
31- Neml kelimesinin doğru anlamı aşağıdakilerden hangisidir? (27/18)
a) Arı
b) Karınca
c) Sivrisinek
d) Örümcek

32- Ankebut kelimesinin anlamı nedir? (29/41)
a) Arı
b) Karınca
c) Sivrisinek
d) Örümcek

33- Ankebut Suresi’nde kimler örümceğe benzetilmiştir? (29/41)
a) Münafıklar
b) Lût (as)’ın kavmi
c) Müşrikler
d) Yahudiler

34- Tevekkül etmek yada Allah’a güven-mek, aşağıdakilerden hangi açıklamayı beraberinde getirmektedir? (27/78-79)
a) Her şeyin sorumlusu Allah’tır.İnsanların hiçbir çaba sarfetmeleri gerekmez.
b) İnsanlar kendi sorumluluklarını yerine getirirler, sonucu Allah’ın takdirine bırakırlar.
c) İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah her işi kendisi cebren, dilediği gibi yapar.
d) İnsan rüzgarın önündeki bir yaprak gibidir, kaderini yaşar.

35- İnkârcıların, Muhammed(sav)’e iman etmemelerinde göstermiş oldukları gerek-çelerden bir tanesi, ona, Musa(as)’a veri-len mucizelerden verilmemiş olmasıydı. İnkârcıların böyle davranmalarındaki asıl sebep nedir? (28/48)
a) Gerçekleri bütün çıplaklığı ve inandırıcılığı ile görmek istemeleri
b) İman etme gibi bir niyetleri olmadığı için, devamlı bahane üretmeleri
c) Muhammed(sav)’in gerçekten peygamber olup olmadığını test etmek istemeleri
d) Mucizenin meydana geliş şeklini merak etmeleri

36- 40. sorularda yer alan ayet meallerinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun seçenekleri belirleyin.

36- “Sen, …………. duyuramazsın, arkasını ……………….. de çağrıyı işittiremezsin.” (27/80)
a) ölülere / dönüp gidenlere
b) sağırlara / sırtını dönenlere
c) sağırlara / yüz çevirenlere
d) ölülere / küfredenlere

37- “Kardeşim Harun’un………….benden daha açık. Onu da benimle gönder bana……………… ve……………………olsun. Çünkü ben, onların beni yalanlamalarından korkuyorum.” (28/34)
a) ufku / arkadaş / yardımcı
b) basireti / dost / yardımcı
c) dili / arkadaş / yardımcı
d) dili / destek / tasdik edici

38-“Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, ancak………………… tabi oluyorlar. Allah’ın gösterdiği doğru yolu bırakıp da arzularının peşinden giden kimseden daha…………… kim vardır? Şüphesiz Allah, …………………toplumu doğru yola iletmez.” (28/50)
a) atalarına / günahkâr / müşrik
b) arzularına / sapık / zalim
c) tanrılarına / düşüncesiz / kâfir
d) babalarına / yalancı / mücrim

39- “Her toplumdan bir…………… çıkarırız ve:
-Haydi……………………getirin! deriz. İşte o zaman gerçeğin Allah’a ait olduğunu anlarlar. ……………………….şeyler onlardan kaybolup gider.” (28/75)
a) kişi / amellerinizi / yaptıkları
b) öncü / savunmanızı / taptıkları
c) peygamber / delillerinizi / ibadet ettikleri
d) şahit / delillerinizi / uydurmuş oldukları

40- “İşte……………… yurdu! Biz onu, yeryüzünde ……………………….. ve ……………………… istemeyen-lere veririz. Sonuç, takva sahiplerinindir.” (28/83)
a) ahiret / ibadet edip / günah işlemeyi
b) cennet / kibirlenmeyen / zulüm
c) ahiret / büyüklenmeyen / bozgunculuk
d) cennet / ibadet eden / fesad
 
Yandex.Metrica
Üst Alt