Kur'an-ı Kerim 19. Cüz Test Soruları

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#1
Kur'an-ı Kerim 19. Cüz Test Soruları

1. Hz. İbrahim babasına ve kavmine puta tapma gerekçelerini sorduğun-da aldığı cevap aşağıdakilerden hangisidir? (26/69-74)
a) Atalarından öyle görmeleri
b) Zor durumda kaldıklarında putların kendilerine yardım etmesi
c) Putların, dualarına karşılık vermesi
d) Onlara tapmazlarsa putların kendilerine zarar verebilecek güçte olmaları

2. Malların ve evlatların fayda vermeye-ceği günde (haşir), insanlara aşağı-dakilerden hangisinin faydası olacaktır? (26/88-89)
a) Arkadaşların
b) Mensup olunan ırk ya da milletin
c) Arınmış bir kalbin
d) Güzelliğin ve güçlü oluşun

3. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan düzenli bir ordusu olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (27717)
a) Hz. Zekeriyyâ b) Hz. Musa
c) Hz. Îsâ d) Hz. Süleyman

4. Sebe halkı neye tapıyordu? (27/24)
a) Kendi elleriyle yaptıkları putlara
b) Güneşe
c) Aya
d) Hükümdarlarına

5. Rahman'ın kulları, cahillerin kendile-rine lâf atması durumunda nasıl davranmalılar?(25/63)
a) Cahillere hadlerini bildirmeliler.
b) Onların her türlü davranışına aynıyla karşılık vermeliler.
c) Cahillere "selâm" deyip geçmeliler.
d) Onları yanlıştan vazgeçirmek için tartışmalılar.

6. Rahman'ın kullan geceleri nasıl geçirmeliler? (25/64)
a) Diğer insanlar gibi uyuyarak
b) Secde ederek ve kıyamda durarak
c) Sohbet ederek
d) Kitap okuyarak

7. Rahman'ın kulları harcamalar konusunda nasıl bir tutum takınırlar? (25/67)
a) Diğer insanları da teşvik etmek için açıktan açığa ve göstererek harcarlar.
b) Cimriler gibi çok az harcarlar.
c) Yoksulları sevindirmek için ellerindeki bütün malları savururcasına harcarlar.
d) Ne israf, ne cimrilik ederler.

8. Rahman'ın kulları anlamsız ve boş bir şeyle karşılaştıklarında nasıl davranırlar? (25/72)
a) Diğer insanlar gibi onlar da o şeylerle biraz eğlenirler.
b) Faydasız şeyleri ortadan kaldırmaya çalışırlar.
c) Faydasız işlere dalanlara nasihat ederek onları vazgeçirmeye uğraşırlar.
d) Vakarla geçip giderler.

9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Şuayb'ın kavmi Eykelilerin yanlış davranışları arasında sayılmamaktadır? (26/181-189)
a) Ölçü ve tartıyı tam yapmayıp insanların haklarını yemeleri
b) Peygamberlerine kafa tutup onu öldürmeleri
c) Yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmaları
d) Peygamberlerini yalanlayıp ona meydan okumaları

10. Dinin tebliğinde ilk önce uyarılması gereken insanlar kimlerdir? (26/214)
a) Kavmin ileri gelen zenginleri
b) Kavmin en yoksul kesimleri
c) En yakın akrabalar
d) Kavmin yöneticileri

11. Hz. Peygamber'e kendisine uyanlar hakkında nasıl davranması gerektiği ifade edilmiştir? (26/215)
a) Kâfirlere davrandığından daha şiddetli davran.
b) Merhametli davranarak tavizkâr bir tutum sergileme.
c) Kol kanat ger.
d) Kesinlikle affedici bir durumda olma.

12. Vadilerde şaşkın şaşkın dolaşanlar ve yapmadıkları şeyleri söyleyenler kimlerdir?(26/225-226)
a) Şairler b) Şeytanlar
c) Müşrikler d) Yahudiler

13. Kendisine kuşların dili öğretilen ve Hz. Davud'a vâris olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (27/16)
a) Hz. Yûsuf b) Hz. Zekeriyyâ
c) Hz. Süleyman d) Hz. İbrahim

14. "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varma-dan sizi ezmesinler." uyarısında bulunan ve bu ifadesi üzerine Hz. Süleyman'ı güldüren varlık aşağıda-kilerden hangisidir? (27/18-19)
a) Hüdhüd kuşu b) Bülbül
c) Bal arısı d) Karınca

15. Hz. Süleyman'a, Sebe halkı hakkında bilgiler getiren varlık aşağıdakilerden hangisidir? (27/22-23)
a) Cinlerden bir ifrit b) Hüdhüd kuşu
c) Karınca d) Bal arısı

16. Semûd kavmine gönderilen peygamber a-şağıdakilerden hangisidir? (26/141-142)
a) Hz. Şuayb b) Hz. Zekeriyyâ
c) Hz. Salih d) Hz. Lût

17. Kur'ân-ı Kerîm hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (26/192-197)
a) Onu sadece âlimler anlar.
b) Apaçık Arapça bir dille indirilmiştir.
c) Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
d) Onun içerdiği mesaj evvelkilerin kitaplarında da vardır.

18. Sebe hükümdarı hakkında aşağıda-kilerden hangisi doğrudur? (27/23)
a) Halkı zorla kendisine boyun eğdiren zalim bir erkektir.
b) Henüz hükümdarlık yapamayacak kadar küçük bir çocuktur.
c) insanları kendisine zorla itaat ettiren cinlerden bir ifrittir.
d) Kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadındır.

19. Kötülüklerinin Allah tarafından iyiliklere dönüştürüleceği ifade edilenler kimlerdir?(25/70)
a) Tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler
b) A'râf'ta olanlar
c) Günahlarıyla sevapları eşit olanlar
d) Aslında günah olduğuna inandıkları hâlde günah işlemekten kendilerini alıkoyamayanlar

20. Kavminin inkârda direnmesi üzerine "Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hüküm ver. Beni ve benimle beraber olan inananları kurtar." diye dua eden Hz. Nuh'un kavminden inanmayanlara nasıl bir ceza verildi? (26/117-120)
a) Üzerlerine gökten ateş yağdırıldı.
b) Tufanla birlikte suda boğuldular.
c) Yerin dibine geçirildiler.
Üzerlerine gökten taş yağdırıldı.

21-İnkârcıların, kendilerine elçi olarak meleklerin gönderilmesini veya Allah’ı görmelerinin gerekliliğini iman etmeleri için bir gerekçe olarak ortaya atmaları, kendilerinde bulunan hangi vasfın alâmetidir?(25/21)
a) İlim b) Basiret c) Akıl d) Kibir-gurur

22- Muhammed (s.a.v)'ın hesap günü "Rabbim, kavmin bu Kur'an'ı terkedilmiş bıraktı" diyeceği Furkan suresi 30. ayette belirtilmektedir. O gün peygamberin çağrısına kulak vermemiş ve böylece kendisini cehenneme layık hale getirmiş zalim kimseler ne diyecekler? (25/27-29)
a) Biz peygamberin ne dediğini bilmiyorduk, anlamıyorduk.
b) Bize peygamberin gönderildiğinden haberimiz yoktu.
c) Ah ne olurdu peygamberle birlikte bir yol tutsaydım, eyvah bana, ne olurdu falancayı veli edinmeseydim. Beni, bana Rabbimden gelen kitaptan o uzaklaştırdı.
d) Allah'ım biz peygamberleri çok seviyorduk.

23- Aşağıdaki şıklarda ifade edilen açıklamalardan hangisi doğrudur?(25/33)
a) Kur’an, Allah’a ortak koşanların itirazlarına kesin bir cevap vermemektedir.
b) İnkârcıların itirazları Peygambere değildir, sadece Kur’an’adır.
c) İnkârcıların itirazlarına karşı Kur’an, çok daha açık ve net örneklerle cevap vermektedir.
d) Kur’an, inkârcıların itirazlarına cevap verme ihtiyacı hissetmez.

24- Peygamber’i gördüklerinde onunla alay edip "Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu?” diyen müşrikleri böyle davranmaya iten sebep neydi? (25/41-42)
a) İlmi esas almayıp heveslerini ve geçmişlerini kutsamaları, körü körüne taklit yolunu tutmaları
b) Peygamberin boyunun uzun olması
c) Peygamberleri tanımamaları
d) Peygamberin yürüyüşünü hayretle seyretmeleri ve kimsenin onun gibi hızlı yürüyemediğine şahit olmaları

25- Furkan 53. ayette Allah, iki denizin tatlı ve acı sularının birbirine karışmadan birlikte aktığını aralarında gizli bir engel olduğunu bildiriyor. Bu açıklama niçin yapılmıştır? (25/53)
a) Teknik bilgileri az olan Arapların teknik bilgilerini artırmak.
b) Allah'ın doğaya koyduğu yasaların mükemmelliğini gösterip güç ve kudreti şahsında toplayan Rab'den başkasına kulluk edilmemesi gerektiğini bildirmek.
c) Denizlerin sularının acı olabileceği gibi tatlı da olabileceği, tuz ve şekerin teknik bilgiler sayesinde denizden elde edilebileceğini göstermek.
d) Görünmez engelin önemini ortaya koymak.

26- Aşağıdakilerden hangisi Furkan Sûresi’nin son ayetlerinde belirtilen mü'minlerin vasıflarından değildir? (25/63-74)
a) Yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahiller kendilerine laf atınca selam deyip geçerler.
b) Gecelerini Rab'leri için secde ederek, kıyama durarak geçirirler ve azaptan korunmak için ona yalvarırlar.
c) İnfak ettikleri zaman israftan da cimrilikten de kaçınırlar, Allah ile birlikte bir başka ilah türetip ona yalvarmazlar. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymazlar, zina etmezler.
d) Ne kendilerini ne de evlatlarının insanlara öncülük etmek gibi bir amaçları yoktur. Kendilerine okunan ayetler hakkında bir yorum ve düşünce ileri sürmezler.

27- Firavun’un Musa(as) hakkında ortaya atmış olduğu ithamlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir? (26/27)
a) Deli b) Bilgin c) Zalim d) Cahil

28- Şûarâ Sûresi’nin baş tarafında Musa ile Firavun arasındaki mücadele dile getirilerek, halkının kendisine inanmadığı için morali bozulan Hz. Muhammed'e inkarcıların ortak tavırları gösterilir. Bu örnekte Firavun bütün belgeleri görmesine rağmen bir türlü Musa'ya inanmaz. Firavun'u Musa'ya inanmaktan alıkoyan etken nedir? (26/18-29)
a) Musa'nın dilinin açık olmayışı, Firavun'un Musa'nın ne demek istediğini tam anlayamaması
b) Firavun'un kendisinden başka bir otorite tanımak istemeyip, Musa'yı küçümsemesi ve kendi gücüne güvenmesi, aklını kullanmaması
c) Musa'nın gösterdiği mucizelere benzer olağanüstülükler gösteren sihirbazlara sahip olması
d) Firavun’un tam akıl ve irade gücüne sahip olmayışı

29- Şuarâ Sûresi’nde örnek verilen Peygamberlerden birisi de İbrahim'dir. Hz. İbrahim'in tebliğ metodu bu ayetler ışığında ne idi? (26/69-77)
a) Sorularla insanların düşünmelerini ve gerçeği görmelerini sağlamak istiyor ve hakikati ortaya koyuyordu.
b) Onları kızdırıp, galeyana getirerek, gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasını istiyordu.
c) Onlara hile yapıp, onların arasına katılarak gizlice putları yok etmeyi düşünüyordu.
d) Zaten aklını kullanmayan bu topluma tebliğin bir fayda vermeyeceğini biliyordu.

30- Nuh(as)'ın insanları Allah'a davetine, o toplumun varlıklı kesimi ne cevap veriyordu? (26/111)
a) Biz sana niye uyalım ki biz de zenginiz.
b) Sana toplumun en aşağı tabakası uymuşken biz sana inanır mıyız?
c) Sen fakir ve garipleri bizden uzaklaştırmak mı istiyorsun?
d) Biz garibanı her zaman kollarız.
31- Âd Kavmi Hûd Peygambere karşı gelmişti. Şuarâ Sûresi’nde Hûd onlara hitap ederken onların üç vasfını dile getiriyor. Bunlar nelerdir? (26/128-130)
a) Yalancılık, zorbalık ve hilekarlık
b) Korkaklık, hilekarlık, dünyaya düşkünlük
c) Menfaatperestlik, gösteriş düşkünlüğü ve dünyaya bağımlılık
d) Gösteriş düşkünlüğü, dünyaya bağımlılık ve zorbalık

32- Eyke halkına gönderilen Peygamber kimdir? (26/176-177)
a) Lut b) Şuayb c) Salih d) Harun

33- Davut(as)’a kim mirasçı oldu? (27/16)
a) Hz. Süleyman b) Hz. İsa
c) Hz. Musa d)Hz.Muhammed(sav)

34- a-Ah ne olurdu, ben de Peygamber’le aynı yolu tutmuş olsaydım!
b-O gün, zalim parmaklarını ısıracak ve şöyle diyecektir:
c-Vay başıma gelene! Keşke falancayı dost edinmeseydim.
d-Şeytan, insanı yapayalnız bırakıp, rezil ediyor.
e-Andolsun ki bana gelen zikir’den beni o saptırdı.

Yukarıda verilen cümleler 25/27-29.ayetlerin birbirini bütünleyen parçalarıdır.

Ayetin orijinal anlamını ifade etmesi için bu cümleler aşağıdakilerden hangi dizine göre sıralanmalıdır?
a) a-b-c-d-e b) b-a-c-e-d
c) c-a-b-e-d d) c-a-e-d-b

35- “De ki:Sizin dua ve kulluğunuz olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin? Siz onu yalan saydınız, yakında bunun cezasını göreceksiniz.” meali verilen ayet aşağıdakilerden hangisidir? (25/?)
a) Furkan: 45 b) Furkan: 77
c) Furkan: 65 d) Furkan: 38

36- 40. Sorularda yer alan ayet meallerinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun seçenekleri belirleyin.

36- “Ancak ………….. edip, iman eden ve ……………… yapanlar, Allah, onların kötülüklerini iyiliklere ……………... Allah, çok bağışlayan çok merhamet edendir.”(25/70)
a) cahillik / gerçekleri / örter
b) ıslah / hakikatleri / pekiştirir
c) tevbe / doğruları / çevirir
d) tevbe / gerçekleri / bağışlar

37- “…………… daralır, …………….. açılmaz. Onun için Harun’a da ………………….. ver.”(26/13)
a) kalbim / gözüm / mal
b) göğsüm / basiretim / hikmet
c) ruhum / kalbim / ilim
d) göğsüm / dilim / peygamberlik

38- “(Firavun)Ben size izin vermeden önce ona ………….. mı ettiniz? Anlaşıldı ki o, size ……………. öğreten büyüğünüzdür, elleriniz ve ayaklarınızı ……………….kestireyim ve sizi çarmıha gerdireyim de görün siz!dedi.”(26/49)
a) bağlılık / maharetinizi / yanlamasına
b) iman / hayatı / uzunlamasına
c) yemin / dersinizi / enlemesine
d) iman / sihri / çaprazlama

39- “Allah ile beraber başka bir ………… yalvarma, ……… görenlerden olursun.”(26/213)
a) ilaha / azap
b) varlığa / ceza
c) ilaha / pislik
d) tanrıya / şiddet

40- “(Kraliçe) Krallar bir …………….. girdikleri zaman, orayı ………….geçirirler, halkının mevki ve makam sahiplerini…………... Bunlar da böyle yapabilirler.”(27/34)
a) yere / ele / yüceltirler
b) ülkeye / kırıp / alçaltırlar
c) memlekete / ele / yönetici yaparlar
d) ülkeye / kılıçtan / zincire vururlar
 
Yandex.Metrica
Üst Alt